9-1-1 Emergency or (706) 743-8101 Non-emergency info@oglethorpesheriff.org